Төвийн Багш нар

Монгол дахь Их Хөлгөний Уламжлалыг Хадгалах төвийн багш нар:

FPMT Mongolia Teachers

  • 1999 оны 01 сараас 12 сар  – Гэлэн Жорж Чуриноф (Америк)
  • 1999 оны 12 сараас 2003 оны 6 сар ( 2008 оны 4 сараас 8 сар ) – Гэлэн Түвдэнжамц (Австрали)
  • 2001 оноос 2003 хүртэл – Гэвш Нямдорж (Түвд)
  • 2003 оны 10 сараас 2007 оны 7 дугаар сар – Гэлэнмаа Шантал (Франц)
  • 2004 оноос 2006 – Гэцүлмаа Сара Трэшер Дархан хотод (Англи)
  • 2007 оны 12 сараас  – Гэцүлмаа Түвдэн Гялмо (Австрали)